Avertizori in interes public

Raportări în sensul Legii nr. 361 din 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

O persoană care efectuează raportări privind încălcări ale legii / un avertizor în interes public poate efectua raportarea nominal sau anonim. Din punct de vedere procedural, principalele diferențe între cele 2 modalități de raportare sunt:
 • În cadrul unei raportări nominale există posibilitatea comunicării pentru a se clarifica anumite aspecte prezentate în raportare între avertizorul în interes public și persoana desemnată; 
 • Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de exonerare și protecție în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022;
 • Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.
 • FORMULAR DE RAPORTARE

  privind privind încălcări ale legii, în sensul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
  Formularul de raportare, precum și eventualele probe furnizate în susținerea raportării, pot fi transmise pe adresa de e-mail: integritate@pediatriesibiu.ro sau letric, prin poștă, la adresa: Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, Mun. Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.4, județ Sibiu, cod 550275. Formularul de raportare poate fi completat electronic mai jos sau descarcat in format pdf, completat si trimis pe e-mail. FORMULAR DE RAPORTARE.pdf


   Modalitatea de corespondență cu Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

   Încălcarea legii este în curs de desfășurare:

   Descrierea detaliată a faptei susceptibilă a constitui o încălcare a legii:

   Ce legi / ordine/ regulamente au fost încălcate (dacă sunt cunoscute)

    Probe anexate în susținerea raportării:

   Intrebari frecvente

   Care sunt diferențele dintre un raportarea anonimă și raportarea nominală? Un avertizor în interes public poate realiza raportarea nominal sau anonim. Din punct de vedere procedural, principalele diferențe între cele 2 modalități de raportare sunt:
   • Raportarea anonimă nu poate fi îmbunătățită prin oferirea ulterioară de indicii temeinice, în timp ce raportarea care cuprinde datele de identificare ale avertizorului poate fi îmbunătățită prin comunicare ulterioară între persoana responsabilă cu atribuții în ceea ce privește primirea și soluționarea raportărilor și avertizorul în interes public;
   • Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de exonerare și protecție în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022;
   • Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.
   Ce se înțelege prin expresia „încălcări ale legii”? Prin încălcări ale legii, înțelegem fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022, care privesc domenii cum ar fi:
   • achizițiile publice;
   • serviciile, produsele și piețele financiare, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
   • siguranța și conformitatea produselor;
   • siguranța transportului;
   • protecția mediului;
   • protecția radiologică și siguranța nucleară;
   • siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
   • sănătatea publică;
   • protecția consumatorilor;
   • protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice.
    • Totodată, acestea privesc și:
     • încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene (cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene);
     • încălcări referitoare la piața internă (menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.
     Care sunt persoanele care pot efectua raportări? Pot efectua raportări persoanele care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin:
     • Lucrătorii;
     • Persoanele care desfășoară o activitate independentă (în sensul art. 49 din TFUE);
     • Acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;
     • Orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.
     De asemenea, pot efectua raportări privind încălcări ale legii, persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat, precum și persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim. Ce trebuie să cuprindă raportarea? Raportarea cuprinde, cel puțin[1], următoarele:
     • Numele și prenumele;
     • Datele de contact ale avertizorului în interes public;
     • Contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
     • Persoana vizată, dacă este cunoscută;
     • Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul entității publice sau private;
     • Probele în susținerea raportării;
     • Data și semnătura.
     • [1] Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.
     Care este procedura aplicabilă raportării privind încălcarea legii? Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:
     • Canale interne – în cadrul entităților publice sau private în care își desfășoară activitatea (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022);
     • Canale externe – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr 361/2022);
     • Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr 361/2022);
     • Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul intern – Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu – pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:
      • Online, pe site: https://www.pediatriesibiu.ro/avertizori-in-interes-public/;
      • Prin e-mail la adresa integritate@pediatriesibiu.ro;
      • Telefonic, la numărul 0269.230.250, int.105;
      • Prin intermediul serviciilor poștale la adresa Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu din Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.4, județ Sibiu, cod 550275 – În atenția: Avertizori în interes public;
      • Personal, prin prezența la sediul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu din Sibiu.
      Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.
      Persoana desemnată are obligația de a informa avertizorul în interes public referitor la înregistrarea raportării în termen de 7 zile.
      În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, persoana desemnată din cadrul Spitalului menține contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării.
      După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința autorității competente prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea către autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate, precum și către persoanele juridice de drept privat, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție. Modalitatea de soluționare se comunică în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul în interes public și persoana vizată. Care sunt datele de contact ale persoanei responsabilă cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor privind nerespectarea dispozițiilor legale ale actelor normative în sensul Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public? Persoanele care intenționează să efectueze o raportare pot solicita Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu consiliere confidențială cu privire la procedura de raportare, de examinare și de soluționare a raportării prin următoarele modalități: Prin e-mail la adresa integritate@pediatriesibiu.ro
      Telefonic, la numărul 0269.230.250, int.105;
      Prin intermediul serviciilor poștale la adresa Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu din Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.4, județ Sibiu, cod 550275, În atenția: Avertizori în interes public;
      Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu va oferi consiliere persoanelor interesate de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 – 14:30.
      Care sunt condițiile instituite de lege pentru a beneficia de protecție?
      Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
      • să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 361/2022 și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
      • să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
      • să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.
      Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de mai sus, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate. Cine mai beneficiază de aceste măsuri?
      • facilitatorii;
      • persoanele terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
      • persoanele juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
      • avertizorul în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
      • avertizorul în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.
      Ce se întâmplă în cazul unei raportări nereale? Raportarea informațiilor privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.
   Persoană desemnată:

   Cons.jr. Emilia Popescu
   Compartiment Juridic
   Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
   0269/230.260, int. 105
   e-mail: integritate@pediatriesibiu.ro