Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Clinica de Chirurgie și Ortopedie

Adresă: Sibiu, str. Gheorghe Baritiu, nr. 1-3, cod postal 550178

Numar telefon: 0269/218352 (Chirurgie), 0369/405083 (Ortopedie)

(Programarile pentru cabinetele de Chirurgie si Ortopedie din Ambulatoriul Integrat se fac la nr. de telefon 0269/217810)

Fax: 0269/230045

E-mail: secretariat@pediatriesibiu.ro

Gheorghe Baritiu